Όροι Χρήσης


Οι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας της θεμέλιο για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη της JOSEPH MARY ΤΟΥ TEMPRANILLO, προσβάσιμη με το www.rutadeltempranillo.org URL

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες πρέπει να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της θεμέλιο για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη της JOSEPH MARY ΤΟΥ TEMPRANILLO προϋποθέτει γνώση και πλήρη αποδοχή των νομικών προειδοποιήσεις και τις προϋποθέσεις που ισχύουν ανά πάσα στιγμή ο χρήστης έχει πρόσβαση και στη συνέχεια .

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 34/2002, από 11 Ιούλιος, Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανέφερε ότι δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.rutadeltempranillo.org, συντηρείται και ανήκει από το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO, δημιουργήθηκε με τον νόμο 29/79, από 30 Οκτώβριος (B.O.E. από 31 Οκτώβριος 1979).

3. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και USE

ένα. Ελεύθερη πρόσβαση

Χρησιμοποιώντας το επίσημο site της ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO διαθέτει δωρεάν χαρακτήρα. Ωστόσο, η πρόσληψη ορισμένων από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα αυτή, ενδέχεται να είναι, τώρα ή στο μέλλον, υπόκεινται στην καταβολή του τιμήματος, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια.

β. Εγγραφή Χρήστη

Γενικά, πρόσβαση και τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δεν απαιτεί την προηγούμενη εγγραφή των χρηστών.

Ωστόσο, και κατ 'εξαίρεση, πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες υπόκειται σε εγγεγραμμένων χρηστών ΙΔΡΥΜΑ βάσεις δεδομένων ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ των εδαφών της JOSEPH MARY ΤΟΥ TEMPRANILLO. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO ως συνέπεια της χρήσης του δικτυακού τόπου θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ίδια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο 7 των Γενικών Όρων Χρήσης.

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα πλήκτρα πρόσβασης του (το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Ο κωδικός πρόσβασης που επιλέγει ο χρήστης δεν μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα για την τιμή και την υπόληψη των άλλων, ούτε να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  • Οι κωδικοί πρόσβασης είναι για την αποκλειστική χρήση του εγγεγραμμένου χρήστη του ίδιου και τη φύλαξη, εμπιστευτικότητα και την ορθή χρήση είναι αποκλειστική ευθύνη.
  • Τα θεμέλια για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΟΥ TEMPRANILLO να ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτων δεν μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα των άλλων ανθρώπων με τον κωδικό σας, τόσο με τις γνώσεις τους και χωρίς αυτό.
  • Τα θεμέλια για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΟΥ TEMPRANILLO συμφωνούν να μην αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται από το χρήστη σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός του ότι, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις ή, αν, αρχή νόμιμα εξουσιοδοτημένο, le θάλασσα που απαιτούνται.

γ. Περιορισμοί πρόσβασης και χρήσης

Η επίσημη ΙΔΡΥΜΑ χρήσης του διαδικτυακού τόπου ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO πρέπει να υπακούει το περιεχόμενο των παρόντων Γενικών Όρων, και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA TEMPRANILLO διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα για τους χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ένα. Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ονομασία ” ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ LAND JOSE MARIA EL TEMPRANILLO ", καθώς και άλλα διακριτικά σημεία (διαγράμματα το θρησκευτικό) που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO, που τους έχει καταχωρηθεί σωστά. Σας titularidad le otorga, δυνάμει του άρθρου. 34 Πράξη 17/2001, από 17 Δεκέμβριος, Σήμα, καθώς και με άλλες εθνικές νομοθεσίες που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα παραπάνω λογότυπα στο εμπόριο. Κατά συνέπεια, Απαγορεύεται η χρήση του από τρίτους χωρίς άδεια.

Η ενδεχόμενη παρουσία σε αυτό το χώρο διακριτικά έξω από τη περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται χωρίς εμπορικό σκοπό και με την άδεια του νόμιμους ιδιοκτήτες τους, πάντα με τον δέοντα σεβασμό των δικαιωμάτων τους, αποκλειστικών.

β. Ονομάτων

Στο ίδιο πνεύμα, όπως στην προηγούμενη παράγραφο, το όνομα τομέα “www.rutadeltempranillo.org” και όλους εκείνους που υπηρετούν να έχουν πρόσβαση άμεσα την παρούσα επίσημη ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του τα θεμέλια για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΗΣ TEMPRANILLO. Η ακατάλληλη χρήση τους στην κίνηση θα ήταν μια παραβίαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εγγραφή του και θα πρέπει να διώκονται από τα μέσα που προβλέπονται στο Νόμο.

γ. Πνευματική ιδιοκτησία

Περιεχόμενο, Κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, εικόνες, ήχους, Βίντεο, κινούμενα σχέδια, ηχογραφήσεις, Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, πηγαίους κώδικες και, γενικός, οποιαδήποτε πνευματική δημιουργία σε αυτό το επίσημο site, καθώς και το ίδιο το site συλλογικά ως έργο τέχνης πολυμέσων προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εξαιρούνται από την προστασία αυτή τα εν λόγω αρχεία ή προγράμματα υπολογιστών που δεν ανήκουν στο ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA TEMPRANILLO και δωρεάν πρόσβαση (freeware) ο χρήστης μπορεί να κατεβάσετε από διάφορες σελίδες αυτού του site, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην ίδια. Αυτοί, εν πάσει περιπτώσει, των αιτήσεων που έχουν το χαρακτήρα δημόσιου τομέα για την εκπεφρασμένη βούληση των συγγραφέων τους.

Ο χρήστης επιτρέπεται ρητά από το Ίδρυμα για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία THE TEMPRANILLO Display, εκτύπωση, Αντίγραφο κατάστημα, αλλιώς, στο σκληρό σας δίσκο ή άλλα μέσα, προστατεύονται πνευματικές δημιουργίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ή προστατεύεται περιουσιακό στοιχείο ή όχι αποκλειστικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήστη, όχι για εμπορική, ή διανομή χωρίς τροποποίηση, τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τα εν λόγω δικαιώματα και το περιεχόμενο. Η δύναμη της προσωπικής χρήσης, αναγνωρίζεται για όσο διάστημα σας κρατήσει ανέπαφη οι προειδοποιήσεις για την πνευματική ιδιοκτησία και τη βιομηχανική εδώ, και δεν συνεπάγεται καμία άδεια χορηγείται στο χρήστη.

Επίσης, μουσεία, βιβλιοθήκες, fonotecas, ταινιοθηκών, αρχεία εφημερίδων ή τα αρχεία, ανήκουν στο δημόσιο ή μέρος των θεσμικών οργάνων της πολιτιστικής και επιστημονικής, απαλλάσσονται από την απαίτηση άδειας από την βάση για την ανάπτυξη ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO για την αναπαραγωγή του υλικού και, γενικός, των δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας σε αυτό το επίσημο site ή προστατεύεται περιουσιακό στοιχείο ή όχι αποκλειστικού δικαιώματος, όταν αυτό γίνεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του θεμέλιο για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη της JOSEPH MARY ΤΟΥ TEMPRANILLO.

δ. Αποθεματικό δράσεις

Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να σέβονται τα δικαιώματα και να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει.

Σύμφωνα με την περιγράψει μέχρι τώρα, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει από το Ίδρυμα για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΟΥ TEMPRANILLO και σχετίζονται ή που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, και οποιαδήποτε παραβίαση της ειρηνικής κατοχής και κυριότητας των ανωτέρω δικαιωμάτων θα διώκονται στα μέσα ενημέρωσης ότι η νομοθεσία, Ισπανικά και διεθνή, παρέχουν.

Με αυτή την έννοια, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO αφήνει ρητά διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει δράση, τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές, προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

και. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στην ιστοσελίδα της θεμέλιο για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη της JOSEPH Μαρία η TEMPRANILLO ο χρήστης μπορεί να βρει πολλούς συνδέσμους που οδηγούν σε δικτυακούς τόπους ανεξάρτητα από αυτό. Μοναδικός σκοπός του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε άλλες πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και την ένταξή της σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εμπνευσμένο από το σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αν, αντιστοιχούν στους δημιουργούς τους.

Επίσης, τη δημιουργία δεσμών με την ιστοσελίδα της θεμέλιο για την ανάπτυξη των λαών της ΓΗ ΤΩΝ Jose Maria ΤΟ TEMPRANILLO πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιδρύματος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSEPH .

6. Αποποίηση ευθυνών

ένα. Για τα περιεχόμενα:

 Πληροφορίες: πληροφορίες, τόσο τη δική και τρίτο, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα "www.rutadeltempranillo.org" παρέχονται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς κανενός είδους εγγύηση ως προς την ακρίβεια και το νόμισμά της. Κατά συνέπεια, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που η χρήση των πληροφοριών αυτών μπορεί να προκαλέσει.

Επίσης, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO δεν ευθύνεται για την νομιμότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τους προμηθευτές, χρήστες και άλλους τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Οπωσδήποτε, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO συμφωνεί να επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να αποφευχθεί η ύπαρξη στο Web site της και παράνομο περιεχόμενο, εάν λάβει γνώση αυτού του περιεχομένου, αφαιρέσει ή να εμποδίζουν την πρόσβαση σε αυτά.

 Λάθη: σε σχέση με αυτό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δημοσιευμένα έγγραφα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ακούσια, την οποία η βάση για την ανάπτυξη των λαών της ΓΗ ΤΩΝ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO δεν ευθύνεται, αλλά υπόσχεται να τα διορθώσει, το ταχύτερο δυνατόν, από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψή τους.

 Υπερ-συνδέσεις: σύνδεσμοι, με ή χωρίς περιεχόμενο διαφήμισης, υπάρχουσες σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπει στο χρήστη να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν είναι συναφείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, με το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO, που δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο δυνάμει ενός τέτοιου συνδέσμου γίνεται, ή για όποιες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο, ή τη χρήση που γίνεται από εκείνους, ή η τεχνική διαθεσιμότητα του ίδιου.

Οπωσδήποτε, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO είναι αποφασισμένη να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η ύπαρξη σε συνδέσμους ιστοσελίδα της στο παράνομο περιεχόμενο, για την προώθηση των παράνομων δραστηριοτήτων και, γενικός, ενδέχεται να παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή παραβιάζει τις αξίες και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το ισπανικό Σύνταγμα και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης, εάν λάβει γνώση για την ύπαρξη των παραπάνω συνδέσεις με παράνομο περιεχόμενο, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO συμφωνεί να ενεργούν με επιμέλεια για να τα αφαιρέσετε αμέσως.

 Τροποποίηση των περιεχομένων: πληροφορίες, την παρουσίαση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το site μπορεί να υπόκειται σε περιοδική ή αλλαγές, πιθανό να γίνει ελεύθερα από το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους χρήστες.

β. Για τη λειτουργία του χώρου:

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO δεν εγγυάται την απόλυτη προστασία της ιδιωτικής ζωής σε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δεδομένου ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη μπορούν να γνωρίζουν και τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει.

 Virus: ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τους ιούς των υπολογιστών, η έλλειψη του οποίου δεν είναι εγγυημένη.

Τεχνικές δυσλειτουργίες: ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO δεν φέρει καμία ευθύνη για δυσλειτουργίες του ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της, η οποία έχει τις ρίζες της σε μια τυχαία περίσταση, ανώτερη βία, απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν μπορεί να αποδοθεί στον ίδιο.

 Cookies. Τα θεμέλια για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΟΥ προσοχή TEMPRANILLO των χρηστών που μπορεί να έχουν εγκαταστήσει "cookies" στα συστήματα σας. Τα cookies είναι κομμάτια των πληροφοριών που προκύπτουν από τις οδηγίες που αποστέλλονται από τους διακομιστές web browsers σε, και αποθηκεύονται σε υπολογιστή ενός συγκεκριμένου χρήστη του καταλόγου. Cookies από μόνες τους δεν μπορούν να προσδιορίζουν προσωπικά τον χρήστη, αν και μπορεί να περιέχει τη διεύθυνση IP του χρήστη.

Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την πρόσβαση στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από τον browser σας.

7. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ένα. Τα θεμέλια για την ανάπτυξη των λαών στα εδάφη του Ιωσήφ Μαρία ΤΟΥ TEMPRANILLO ενημερώνει τους χρήστες του site, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αυτοματοποιημένο προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε αυτό ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας .

β. Οι χρήστες εγγυώνται την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των πληροφοριών και των δεδομένων που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να απαιτείται από τους χρήστες να ενημερώνει συνεχώς τις πληροφορίες και τα δεδομένα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανά πάσα στιγμή. Κάθε ψευδείς ή ανακριβείς να προκύψει ως αποτέλεσμα των παρεχόμενων πληροφοριών ή δεδομένων, καθώς και κάθε ζημία που οι πληροφορίες αυτές μπορεί να προκαλέσει θα είναι η ευθύνη των χρηστών.

γ. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 15/99, από 13 Δεκέμβριος, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρει ότι τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο δεδομένων των οποίων η διαχείριση είναι υπεύθυνη ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA ΤΟ TEMPRANILLO

δ. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν, οποτεδήποτε, δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωση, Ακύρωση και την αντιπολίτευση των δεδομένων που συλλέγονται και αρχειοθετούνται.

και. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, η, διαγραφή των επιστημονικών, τη διαχείριση των περιστατικών ή μελέτες αγοράς, Εκτός για τα δεδομένα σαφή σκοπό.

f. Αν, Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, μπορεί να αποκαλυφθούν σε τρίτους μόνο για να εκπληρώσει τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 11 και 21 του νόμου 15/1999 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, εμπειρογνωμοσύνης, εν πάσει περιπτώσει, η συγκατάθεση των ενδιαφερομένων όταν είναι απαραίτητο.

g. Με την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO, Οι χρήστες δηλώνουν ότι την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή επεξεργασίας τους από το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO.

h. Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA TEMPRANILLO συμφωνεί να συμμορφώνεται με την υποχρέωση να διατηρήσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας και δηλώνει την πρόθεσή της να εφαρμόσει την αναγκαία τεχνική και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αποφυγή της αλλοίωσης, απώλεια, θεραπεία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, δεδομένης της κατάστασης της τεχνολογίας, η φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, είτε από ανθρώπινη ενέργεια ή το φυσικό ή το φυσικό περιβάλλον.

εγώ. Παραβίαση των διατάξεων των παρόντων όρων χρήσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, γενικός, από τις διατάξεις του Ν. 5/1999, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, και το βασιλικό διάταγμα 1720/2007, με την έγκριση των κανονισμών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή της καταγγελίας στο Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων, και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, εφόσον οι υπεύθυνοι για την παραβίαση είναι μέλη του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Si bien, κατ 'αρχήν, η διάρκεια αυτής της ιστοσελίδας είναι απροσδιόριστο, ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA TEMPRANILLO διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή μερικών ή όλων των υπηρεσιών της, αν και η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων για τους χρήστες του.

9. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ισπανική νομοθεσία.

Κάθε διαφορά σχετικά με το δικτυακό τόπο του Ιδρύματος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ JOSE MARIA EL TEMPRANILLO θα δοκιμάσει πριν από την δικαιοδοσία του ισπανικού κράτους, τα μέρη υποβάλλουν Δικαστηρίων της πόλης της Lucena, και οι προϊστάμενοί τους, παραιτηθεί από τα δικαιώματά του σε οποιαδήποτε και αν ήταν διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν.